කැපුම් තල කැපීම අත්හදා බැලීම

ඉන්ඩෙන්ටර් හතරක් සහිත 107 ටැබ්ලට් යන්ත්‍ර දෙකක් අලුතින් දියත් කර ඇත

නිෂ්පාදන භාවිතය සංදර්ශකය